FOX-besturingssysteem
Stakeholdersmodel


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Beschrijving
Nieuwste boek:
Paperback: eBook:

De Boodschap

De klimaatproblematiek is de grootste uitdaging voor de komende decennia. Er zijn enorme kosten mee gemoeid om invulling te geven aan alle benodigde maatregelen. Daarvoor is draagvlak nodig onder de bevolking. Schone lucht, schoon water en schone grond zijn van levensbelang voor toekomstige generaties. De bedreigingen zijn nu te groot geworden. De klimaatverandering heeft nu al tot enorme schades geleid door zeespiegelstijging als gevolg van smelting van ijskappen met overstromingen tot gevolg, door stijging van het aantal en intensiteit van orkanen en cyclonen met desastreuse uitwerking op levens van miljoenen mensen als gevolg van verwoesting van oogsten, huizen en infrastructuur, door het ontstaan van enorme bosbranden, door afsmelten van gletsjers en droogvallen van rivieren en door opwarming van de aarde waardoor oogsten mislukken en migratie van miljoenen inwoners dreigt naar gematigder klimaatzones.

Dat vraagt om bewustwording van iedere burger en iedere organisatie. Het roept op tot een bijdrage van iedereen. Burgers moeten weer verantwoordelijk worden voor hun eigen gedrag. De verantwoordelijkheid strekt zich niet alleen uit tot de privéomgeving maar ook tot de leer- en werkomgeving.

De overheid heeft tot taak om regelgeving te maken en richtlijnen uit te vaardigen om het klimaat te verbeteren. Dit zijn lange termijndoelstellingen en korte termijn klimaatmaatregelen. In Nederland heeft dit geleid tot Klimaatplan 2021-2030.

Voor iedere organisatie betekent dit, dat moet worden vastgesteld wat de geleverde meerwaarden zijn voor de maatschappij maar ook wat de geproduceerde minderwaarden zijn (zoals CO2-uitstoot, nitraten, PFAS, water- en luchtverontreiniging, fijnstof, etc.). Organisaties voldoen aan de eisen en voorwaarden voor milieumaatregelen zoals door de overheid zijn vastgesteld, maar organisaties kunnen zichzelf ook profileren met aanvullende maatregelen die tot verbetering van het milieu zorg dragen en daarmee minderwaarden verder beperken.

In organisaties zijn leidinggevenden en haar financiers de initiatiefnemers om de meerwaarden en betrokken minderwaarden van de organisatie vast te stellen. Wel zijn er mogelijkheden geschapen dat werknemers inspraak kunnen hebben op de plannen van de organisatie via ondernemingsraden en medezeggenschapsraden. Die zeggenschap is veel te zwak. Hier geldt dat wie betaalt die bepaalt. Zelfs medewerkers worden gewoon ingekocht. Maar dat is eigenlijk wel vreemd. Want alle kennis van de organisatie ligt bij de werknemers, maar zeggenschap met stemrecht is slechts toegewezen aan de financiers die nauwelijks kennis hebben over de organisatie. Werknemers zijn steeds hoger opgeleid en worden nog onderbetaald in vergelijking tot de beloning van het kapitaal. De macht van het kapitaal is sterk gericht op rendement in commerciële organisaties en minderwaarden worden vooral gezien als bedreiging van het rendement. Normen en waarden moeten weer terug in organisaties. Klimaatplannen hebben te maken met deze normen en waarden (meerwaarden en minderwaarden). Normen en waarden kunnen alleen worden bewaakt via een brede verantwoordelijkheid van alle medewerkers in iedere organisatie. Verantwoordelijkheid dragen betekent ook het mede risico dragen in ondernemingen.

Het huidige besturingsmodel werkt niet meer. De macht van aandeelhouders is te groot geworden. Er zijn zoveel misstanden gepasseerd (woekerpolissen, verpakte hypotheken, sjoemelsoftware, woekerwinsten farmaceutische industrie, belastingfraude grote bedrijven en gefortuneerden, vastgoedfraudes, investering in financiële producten en niet in de reële economie, inkoop eigen aandelen, too big too fail, verlaging vennootschapsbelasting, extreme prestatiebonussen, maximaliseren aandeelhouderswaarde, toename flexwerk, onderbetaling onderwijs, politie, defensie, justitie, verpleging). Ook de milieu-uitdagingen zijn te groot geworden. Bedrijfsplannen moeten door aandeelhouders èn de ondernemingsraad worden goedgekeurd met gewogen stemrecht voor beiden. Afwijking van de bedrijfsplannen (zoals vergroting van minderwaarden) kunnen nu door elke medewerker, ook anoniem, worden gemeld bij de eigen ondernemingsraad die de melding met de directie zal bespreken.

Alle medewerkers in elke organisatie moeten medeverantwoordelijkheid gaan dragen voor bewaking van de doelstellingen voor de meerwaarde en verlaging van de minderwaarde binnen het eigen werkveld. Immers, normen en waarden behoren door iedereen te worden ondersteund en dat kan niet alleen maar aan investeerders en bestuurders worden overgelaten. Die medeverantwoordelijkheid heeft voor ondernemingen tot gevolg dat medewerkers ook risicodragend werken. Dat betekent gemiddeld een betere beloning, soms een kleine salarisverlaging en een perspectief naar een schonere wereld, waaraan iedereen zijn bijdrage levert.

De gelijkwaardige behandeling van Kapitaal en Arbeid in zeggenschap en beloning op bedrijfsniveau levert een andere jaarrekening op. Hierdoor is loononderhandeling met vakbonden niet meer nodig. De gelijkwaardigheid heeft ook tot gevolg dat het onderscheid tussen loonbelasting en inkomstenbelasting wel eens kan worden vervangen door een gezamenlijke belasting op de inkomsten uit Arbeid en Kapitaal. Eveneens heeft de gelijkwaardigheid van Kapitaal en Arbeid tot gevolg dat de loonprijsspiraal wordt gedempt en daarmee de inflatie/deflatie sterk wordt beperkt.

In de boeken ‘Financieel kapitaal versus Menselijk kapitaal’ en ‘Een andere kijk op economie’ is uitgewerkt hoe de gelijkwaardigheid tussen kapitaal en arbeid vorm kan worden gegeven.
Video1: Een andere kijk op economie
Video2: Jaarrekening in FOX-model
For english presentation FOX-model
For english annual accounts FOX-model
Artikel1: Een eerlijker inkomensverdeling
Artikel2: Een eerlijker inkomensverdeling