FOX-besturingssysteem
Stakeholdersmodel


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Beschrijving

Effecten van het FOX-model

Meer stabiel rendement

Het effect van het FOX-model op de maatschappij is groot. Maar er is wel een grote drempel te overwinnen. Aandeelhouders geven niet zomaar zeggenschap/stemrecht af aan de werknemers en werknemers geven niet zomaar hun recht op een vast salaris af, althans zonder de mogelijkheid van salarisverlaging. Toch biedt het maatschappelijk voordelen: De aandeelhouder kan rekenen op een meer stabiel rendement (als de economische ontwikkeling afkalft, dan betalen werknemers mee via salarisverlaging) en de werknemer krijgt echte zeggenschap en gemiddeld een hoger salaris. Dus het FOX-model zorgt voor demping van de economische fluctuaties. Dat betekent dat de economische cycli korter zullen worden als alle bedrijven van het FOX-model gebruik maken.

Minder vakbond bemoeienis

Doordat dividend en lonen in het FOX-model doorgaans zijn gekoppeld, wordt de loon-prijsspiraal doorbroken, want salarisonderhandeling vindt niet meer sectorgewijs plaats maar is onderdeel van het overleg met de ondernemingsraad en de interne stakeholdervergadering

Minder werkloosheid

Het gevolg van gebruik van het FOX-model is dat als de zaken even wat minder verlopen, zowel het dividend als de lonen worden verlaagd. Vooral de post lonen is voor veel bedrijven omvangrijk. Door loonsverlaging zal er minder snel moeten worden overgegaan tot ontslag van medewerkers.

Eerlijker inkomensverdeling

Door de invloed via stemrecht door de ondernemingsraad is het aandeel van salarissen gelijkwaardig geworden aan rendement. Dat betekent een langzame herstel van de arbeidsinkomensquote die de laatste decennia behoorlijk was afgenomen.

Minder ondernemingsrisico‘s en persoonlijke risico‘s

Door de invloed van de ondernemingsraad nieuwe stijl zal er een extra controle zijn op ondernemingsrisico‘s omdat de lonen direct zijn gekoppeld aan het bedrijfsresultaat. Ook zullen werknemers rekening houden dat bij economische neergang de lonen ook enigszins kunnen worden verlaagd. Dat betekent dat werknemers meer rekening zullen houden met de risico‘s bij het aangaan van financiële verplichtingen, zoals grote hypotheken. Het beperken van risico‘s zal ook leiden tot lagere schulden in de maatschappij.

Minder fraude en corruptie

Het FOX-model legt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en onderling vertrouwen. Medewerkers kunnen misstanden, ook anoniem, melden bij de eigen ondernemingsraad. Dit voorkomt hopelijk vaker fraude, corruptie en perverse producten. Dit is een extra controle van binnenuit de organisatie naast formele controle door commissarissen. Medewerkers zullen zich nu meer eigenaar voelen van de onderneming als men inspraak krijgt en gelijkwaardig wordt beloond met de aandeelhouders.

Andere belastingheffing/eerlijker vermogensverdeling

Als financieel kapitaal en menselijk kapitaal gelijkwaardig worden behandeld, dan is er geen reden meer om vermogen gunstiger te belasten dan inkomen. Het FOX-model oppert om inkomen uit vermogen ook als inkomen te zien belastbaar voor de inkomstenbelasting. Dit zal leiden tot zwaardere belasting voor vermogens. Dit biedt mogelijkheden om oplossingen te vinden om de klimaatdoelen te regelen rekening houdend met het draagvlak van de verschillende bevolkingsgroepen. Het biedt ook de mogelijkheid om onderbetaalde beroepen en vrijwilligerswerk beter te betalen.

Demping Inflatie

Bij landelijk gebruik van het stakeholdersmodel als nieuw governance model:

De arbeidsinkomensquote wordt door de gelijkwaardigheid van kapitaal en arbeid constanter: lonen/(lonen + dividend of rendement), maar dan voor alle ondernemingen. Het aandeel lonen zal gelijkmatiger t.o.v. het dividend worden door het stemrecht van de ondernemingsraad.

Als de productiekosten toenemen, dan zal de onderneming deze kostentoename willen afwentelen via hogere verkoopprijzen. Voor het rendement van de onderneming maakt het niet uit, want de marge tussen verkoop en productiekosten blijft onveranderd. Voor de consument betekent veel prijsverhogingen inflatie. Het gevolg is vaak dat de omzet in de loop van de tijd afneemt en daarmee ook de bedrijfsresultaten. Als reactie daarop daalt het rendement en daarmee het dividend en de lonen. Gevolg is dat de productiekosten weer omlaag gaan, wat gevolg kan hebben voor de omzet. Dit herstelproces doet zich alleen voor in het gelijkwaardigheidsproces, waar dividend en lonen ook kunnen dalen. Gevolg: inflatie/deflatie zal sterk worden gedempt.

Terug naar Openingspagina