FOX-besturingssysteem
Stakeholdersmodel


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Faq

Gelijkwaardige beloning

De jaarlijkse beloning voor aandeelhouders en werknemers wordt het dividend en het nieuwe loon. Dividend en Lonen groeien gelijkwaardig (positief of negatief).
Dus groei Dividend = groei Lonen, maar groei dividend is afhankelijk van de groei van eigen vermogen. Daarom kiezen we voor groei de groei van het rendement van het eigen vermogen, wat dan ook geldt voor de groei van de Lonen (positief of negatief).

Omdat het rendement van het eigen vermogen jaarlijks nogal kan schommelen, zeker als gevolg van bijzondere baten en lasten, zal dit te grote gevolgen hebben voor grote schommelingen in de lonen. Dit is onwenselijk. Daarom zorgen we voor een demping van de schommeling in lonen door de groei van het rendement van het eigen vermogen te vergelijken met het gemiddelde rendement van het eigen vermogen van de afgelopen 5 jaar.

Een nog betere oplossing is om een afspraak te maken over de maximale stijging en daling van de post lonen. Bij een hogere stijging van lonen, zoals bepaald door de gelijkwaardigheid, zal het hogere deel worden afgeroomd en toegevoegd aan de pensioenreserves. Bij een loondaling (zoals bepaald door de gelijkwaardigheid van dividend en lonen), die groter is dan de maximale daling, zal de loonpost worden aangevuld uit de post pensioenreserves.

De dividendpost wordt verdeeld over de aandelen. De post Lonen wordt verdeeld naar prestatie aan de werknemers.

NB. De gelijkwaardige beloning geldt zolang de economische ontwikkeling van de markt gelijk loopt met de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Door ingrijpen van overheden en Centrale Banken kan dit evenwicht worden verstoord. Er zijn omstandigheden waarin bewust wordt afgeweken van de gelijkwaardige beloning. Het is wel nodig om expliciet te maken welke redenen wordt gebruikt voor deze afwijking.

Terug naar Openingspagina