FOX-besturingsmodel
Financieel kapitaal versus Menselijk kapitaal


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Faq

Gelijkwaardige beloning

De jaarlijkse beloning voor aandeelhouders en werknemers wordt het dividend en het nieuwe loon. Dividend en Lonen groeien gelijkwaardig (positief of negatief).
Dus groei Dividend = groei Lonen, maar groei dividend is afhankelijk van de groei van eigen vermogen. Daarom kiezen we voor groei de groei van het rendement van het eigen vermogen, wat dan ook geldt voor de groei van de Lonen (positief of negatief).

Omdat het rendement van het eigen vermogen jaarlijks nogal kan schommelen, zeker als gevolg van bijzondere baten en lasten, zal dit te grote gevolgen hebben voor grote schommelingen in de lonen. Dit is onwenselijk. Daarom zorgen we voor een demping van de schommeling in lonen door de groei van het rendement van het eigen vermogen te vergelijken met het gemiddelde rendement van het eigen vermogen van de afgelopen 5 jaar.

NB. Dit mechanisme kan ook worden gebruikt wanneer er een fusie of overname van ondernemingen heeft plaatsgevonden. Er vindt dan een gewogen rendement van het eigen vermogen van beide ondernemingen plaats.

De dividendpost wordt verdeeld over de aandelen. De post Lonen wordt verdeeld naar prestatie aan de werknemers.

NB. De gelijkwaardige beloning geldt zolang de economische ontwikkeling van de markt gelijk loopt met de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Door ingrijpen van overheden en Centrale Banken kan dit evenwicht worden verstoord. Er zijn omstandigheden waarin bewust wordt afgeweken van de gelijkwaardige beloning. Het is wel nodig om expliciet te maken welke redenen wordt gebruikt voor deze afwijking.

Terug naar Openingspagina