FOX-besturingssysteem
Stakeholdersmodel


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Beschrijving

Menselijk Vermogen

Voor het FOX-model wordt uitgegaan van de life-time inkomensmethode om de waarde van het menselijk kapitaal voor organisaties vast te stellen (wat wordt verdiend gedurende de werkzame periode). Daarmee sluiten we aan op de landelijke gegevensbewerking van de OESO, het CBS en het CPB. Het menselijk vermogen gaat dan uit van de waarde die een persoon kan verdienen in zijn werkbare periode tussen het 15e en 65e levensjaar. Voor de onderneming wordt dan het totaal van alle werknemers genomen.

Terug naar Openingspagina