FOX-besturingssysteem
Stakeholdersmodel


Hoe ziet het FOX-model eruit:


Gelijkwaardigheid Aandeelhouder en Werknemer


Gelijkwaardigheid vertaald in Stemrecht


Gelijkwaardige beloning


Gelijkwaardige verdeling van niet-uitgekeerde winst


Nieuwe Jaarrekening


Menselijk Vermogen


Nieuwe Belastingheffing


Beschrijving

Nieuwe jaarrekening

De Lonen kunnen in het FOX-model ook dalen, net als rendement kan dalen. Door de mogelijkheid van dalen van Lonen hebben we het echte vrije markt mechanisme toegelaten (een fout in het huidige systeem van vrijemarkt was de beperking van niet verlagen van de Lonen).

Geld en Werk zijn dan beide risicodragende productiefactoren. Als dat zo is, dan moeten we ook de jaarrekening zo inrichten.

In de winst- en verliesrekening ontbreekt dan de post Lonen (Personeelskosten), net als de post Dividend niet in de winst- en verliesrekening voorkomt. Beide kosten zijn er wel, maar deze worden beide keurig verdeeld over de diverse kostenposten van de winst- en verliesrekening. Dan zijn er ook nog de kosten van vreemd kapitaal en van ingehuurd personeel. Ook die kosten worden toegerekend aan de diverse kostenposten van de winst- en verliesrekening. Dat betekent dat we volledig inzicht hebben in de kosten van het gebruik van Geld (financieel kapitaal) en de kosten van Werk (menselijk kapitaal).

De winst na belastingen geeft aan de leiding van de onderneming de vrijheid om het dividend vast te stellen. Maar aan de vaststelling van het dividend zit via de groeiverdeling van het FOX-model ook een vaststelling vast van de Lonen. Dan blijft er een deel van de winst over die wordt toegevoegd aan de Reserves, die weer worden verdeeld in Algemene Reserves en Pensioenreserves zoals eerder beschreven.

Door gelijkwaardigheid van financieel vermogen en menselijk vermogen introduceren we de post Menselijk Vermogen op de balans als tegenhanger van het Eigen Vermogen. Dit betekent derhalve een stelselwijziging. De omvang van het menselijk vermogen wordt in een volgend hoofdstuk toegelicht. Maar bepalend voor het bedrijfsresultaat is de verandering van het Financieel en Menselijk Vermogen. Het gevolg is dat het aannemen van werknemers, het weggaan van werknemers, het ouder worden van werknemers gevolgen heeft voor de waardering van het Menselijk Vermogen. Daarom moet er, net als bij Financieel Kapitaal, jaarlijks afschrijving, herwaardering en investering in Menselijk Kapitaal plaatsvinden. De uitkering van dividend wordt op de balans zichtbaar gemaakt en de uitkering van Lonen wordt zichtbaar gemaakt (uitgekeerd in 12 termijnen)

NB. Dus de lonen voor het nieuwe jaar is op te vatten als een beloning voor de werkzaamheden van het afgelopen jaar (en perspectief van het komend jaar), net als dividend een beloning is voor de inleg van financieel kapitaal.

Terug naar Openingspagina